Styret

From Programvareverkstedet
Revision as of 17:42, 28 June 2022 by Torsteno (talk | contribs) (La til midlertidig lenke til utkast til PVVs leketøysfond.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

English

Styret har ansvaret for den daglige driften av PVV, og har myndighet som gitt i PVVs lover. Lederen for PVV velges om høsten og sitter i et år. Resten av styret velges for et halvår om gangen, selv om praksis er at bare mindre justeringer gjøres i vårsemesteret. Liste over nåværende styremedlemmer finner du på kontaktinformasjons-siden. Se også Tidligere styrer.

Styret består av følgende: Styrets posisjoner.

Styrehandlinger

Handlinger styret gjør og som sannsynligvis vil bli gjentatt. For eksempel gjennomføring av halvårsmøter etc.

 • Høstmøte: Gjennomføring av halvårsmøtet i høstsemesteret. Halvårsmøtene har litt ulik saksliste om høsten og våren.
 • Vårmøte: Gjennomføring av halvårsmøtet i vårsemesteret.
 • /Kurs: Hvordan arrangere kurs.
 • Arrangere hackehelg: Hvordan arrangere hackehelg.
 • Sjekke post: Hvordan sjekke PVVs post.
 • /Blesting: Rekruttering av nye medlemmer.
 • /Innkjøp: aka Kapitalinvesteringer.
 • /Kasserer: Arbeidsoppgaver og rutiner for kasserer.
 • /Styreskifte: Ting som må gjøres når et nytt styre er valgt (etter hvert halvårsmøte).
 • /Immatrikulering: Bør leses før styret planlegger opplegg for immatrikuleringen.
 • /PR: Hvordan gjøre oss kjent for omverdenen

Referater

Lover og Reglement

Endringslager

Styret har et Subversion-endringslager med nyttige ting. https://dev.pvv.ntnu.no/svn/styret

The Board

The board is responsible for the daily management, and has authority as given in PVV's laws. The leader of PVV is elected in fall and sits for one year. The rest of the board is chosen for periods of half a year at a time, although in practice there are only minor adjustments in the spring semester. The list of current board members can be found on the contact information page. Also see Former boards.

Board actions

Actions that the board execute and that probably will be repeated. For an instance making sure the semiannual meeting is held etc.

 • Autumn meeting: Executions of the semiannual meeting in the fall. The meetings have a somewhat different agenda in the spring and in the fall.
 • Spring meeting: Execution of the semiannual meeting in the spring.
 • Arranging courses: How to arrange courses.
 • Arranging hacking weekend: How to arrange a hacking weekend.
 • Checking mail: How to check PVV's mail.
 • Marketing: Recruiting new members.
 • Purchases: aka Capital investments.
 • Treasurer: Tasks and routines of the treasurer.
 • Board transitions: Things that have to be handled when a new board is elected (after each semiannual meeting).
 • Matriculation: Should be red before the board makes the program for the matriculation.
 • PR: How to make us known to the outside world

Minutes

Laws and Regulations

Changelog

The board has a subversion change log with useful information. https://dev.pvv.ntnu.no/svn/styret