Lover

From Programvareverkstedet


Lover for Programvareverkstedet

Vedtatt på halvårsmøtet 7. oktober 1997

Endret

 • på halvårsmøtet 22. februar 2007
 • på halvårsmøtet 13. september 2007
 • på halvårsmøtet 14. februar 2008
 • på halvårsmøtet 20. september 2011
 • på halvårsmøtet 11. februar 2019
 • på halvårsmøtet 24. februar 2020
 • på halvårsmøtet 27. september 2021
 • på halvårsmøtet 21. februar 2022
 • på halvårsmøtet 27. september 2022
 • på halvårsmøtet 25. september 2023
 • på halvårsmøtet 12. februar 2024

§1: Formål

Programvareverkstedet, heretter kalt PVV, har som formål å:

 • Skape et miljø for datainteresserte personer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, heretter kalt NTNU.
 • Være et støtteapparat for disse.

§2: Organisasjonsform

PVV er en selvstendig forening tilknyttet NTNU. PVV har et styre som velges av halvårsmøtet, og som består av en leder, en kasserer og 0-8 ordinære styremedlemmer. Leder velges hver høst, mens de resterende medlemmene velges hver høst og vår. Styremøter er åpne for alle medlemmer, men styret har etter behov rett til å lukke møtene.

Halvårsmøtet velger revisor for kommende år, og revisor velges på vårmøtet. Revisor og kasserer skal ikke være samme person. PVV har en valgkomite som velges på halvårsmøtet. Denne består av minst to personer. Valgkomiteen arrangerer valg av styre, revisor og ny valgkomite.

Halvårsmøtet kan utnevne en tillitsvalgt for kommende semester. Den tillitsvalgte er ikke en del av styret. Den tillitsvalgte har taushetsplikt. Medlemmer kan kontakte tillitsvalgt om saker de ikke vil ta gjennom styret, og den tillitsvalgte vil ved behov videreformidle saken anonymt til styret eller de det gjelder.

§3: Halvårsmøtet

Halvårsmøtet avholdes ca. 1 mnd. inn i hvert semester. Det har som oppgave å overprøve styrets beslutninger samt å velge nytt styre. Man kan melde seg som kandidat til leder eller styremedlem på halvårsmøtet.

Vedtak og valg skjer normalt ved hemmelig avstemning. Vedtak kan skje ved akklamasjon hvis ingen setter seg imot det. For valg av grupper av personer brukes ordningen “overførbare stemmer”, og for valg av enkeltpersoner brukes ordningen “alternativ stemmegivning”.

Halvårsmøtet skal kunngjøres minst 3 uker i forveien. Forslag til lovendringer og andre forslag skal leveres til styret minst 2 uker før møtet. Styret sender ut saksliste 1 uke i forveien, med forslag til lovendringer.

Stemmerett på halvårsmøtet har aktive medlemmer som har betalt medlemsavgiften for inneværende semester.

Ved lovendringsforslag kreves at minst 2/3 av de frammøtte, stemmeberettigede medlemmene stemmer for.

Ekstraordinært medlemsmøte kan avholdes hvis styret eller minst aktive medlemmer tilsvarende dobbelt av antall styremedlemmer ønsker det. Et ekstraordinært medlemsmøte skal kunngjøres med saksliste minst to uker i forveien, og kan velge nytt styre.

§4: Styrets oppgaver

PVVs styre skal bestå av en leder, en kasserer og 0-8 ordinære styremedlemmer som bestemmes av halvårsmøtet. PVVs styre forestår den daglige drift av foreningen og administrerer dens aktiviteter. Styret har til oppgave å utarbeide og vedlikeholde et reglement for bruk av PVVs rom og utstyr. Styret har også til oppgave å kontrollere at reglementet blir overholdt, og eventuelt iverksette tiltak overfor de som ikke overholder reglementet. Styret avholder jevnlige styremøter. Referater fra disse skal publiseres uten unødig opphold. Signaturrett gis til leder og kasserer individuelt. Styret kan gi signaturrett til andre medlemmer ved behov.

§5: Medlemskap

For å bli medlem kreves:

 • At man har interesse for datamaskiner og deres bruk eller andre av PVVs aktiviteter.
 • At man er/har vært tilknyttet NTNU eller de tilstøtende miljøer.
 • Styret kan etter skjønn godkjenne/nekte godkjent medlemskap. En slik avgjørelse kan overprøves av halvårsmøtet eller ekstraordinært medlemsmøte.

Medlemskap er i utgangspunktet livsvarig. Medlemmer som har betalt medlemsavgiften for inneværende periode, samt medlemmer som er fritatt fra å betale medlemsavgiften, er aktive medlemmer. Andre medlemmer er passive medlemmer. Medlemsavgiften er enten kr. 50,- som betales hvert år, eller 1024,- som betales en gang.

Styret kan vedta å ekskludere et medlem. Begrunnelse for ekskluderingen må umiddelbart offentliggjøres gjennom de vanlige informasjonskanalene, og det skal ved neste halvårsmøte eller ekstraordinære medlemsmøte stemmes over om ekskluderingen skal gjøres permanent. Medlemmet vil bli ekskludert ved 2/3 flertall, og vil ha stemmerett på møtet fram til det eventuelt blir permanent ekskludert.

Hvis et medlem permanent har mistet sitt medlemskap, kan dette kun gis på nytt ved 2/3 flertall på halvårsmøte eller ekstraordinært medlemsmøte.

§6 finnes ikke i de vedtatte lovene

§7: Medlemsfordeler

Aktive medlemmer har i den grad det er praktisk gjennomførbart rett til å bruke de fasiliteter PVV til enhver tid disponerer, regulert gjennom reglementet for bruk av PVVs rom og utstyr.

Passive medlemmer har rett til å bli aktive medlemmer, og til å få informasjon om PVVs aktiviteter via elektronisk post hvis dette er ønsket.

§8: Medlemsplikter

Medlemmene plikter:

 • Å holde seg rimelig informert om pågående aktiviteter ved PVV (for eksempel ved å lese oppslag på PVVs oppslagstavler).
 • Å overholde reglementet for bruk av PVVs rom og utstyr.

Aktive medlemmer som bruker rommet, plikter å være med på ryddeordning som spesifisert i reglementet for bruk av PVVs rom og utstyr. Besøkende er unntatt fra denne ordningen.

Et medlem som bruker en av PVVs maskiner til å spille, må umiddelbart fjerne seg fra denne hvis et annet medlem ønsker å bruke maskinen.

§9: Nedleggelse

Ved nedleggelse doneres hele kassen til Free Software Foundation Europe.