Tillitsvalgt

From Programvareverkstedet

PVVs tillitsvalgt er en person som har ansvar for å håndtere saker som først og fremst går på medlemmers trivsel og velvære. Eksempler på saker kan være konflikter mellom medlemmer, ugreie hendelser eller utsagn, diskriminering, og saker av liknende natur. Tillitsvalgt er en person utenfra styret, og skal behandle alle henvendelser konfidensielt.

Per dags dato er PVVs tillitsvalgt Aleksander Knutsen (alekskn) aka Iskandar.

Tillitsvalgt kan kontaktes slik:

Hvis saken du ønsker å melde inn gjelder tillitsvalgte selv, eller hvis du av andre grunner ikke ønsker å melde fra til tillitsvalgt, kan du også kontakte en person med Styret-rollen på Discord, eller sende en mail til styret [AT] pvv [DOT] ntnu [DOT] no.


PVV's person-in-trust is a person whose responsibility is to handle cases that primarily revolve around members' well-being. Examples of cases can be conflicts between members, inappropriate comments or incidents, discimination, and cases of similar nature. The person-in-trust is a person outside of the board, and shall treat all inquiries confidentially.

Per today, PVV's person-in-trust is Aleksander Knutsen (alekskn) aka Iskandar.

The person-in-trust can be contacted in these ways:

If the case revolves around the person-in-trust themselves, or if you for any reason do not wish to report your case to the person-in-trust, you can also contact a person with the Styret role on Discord, or send a mail to styret [AT] pvv [DOT] ntnu [DOT] no.