Nerdepizza

From Programvareverkstedet

English

Hei, har du lyst til å bli med på pizzaspising på Peppes i Kjøpmannsgata annenhver fredag klokken 19.00?

Vi er en gjeng hvis eneste gjennomgående fellestrekk er en viss interesse for data, samt at vi har eller har hatt en tilknytning til studentmiljøet ved NTNU. For å treffe andre som også faller inn under disse kriteriene treffes vi over pizza på Peppes annenhver fredag. (Definisjon: En fredag er annenhver dersom den ligger i en partallsuke). Vi har reservasjon under navnet Christensen.

Det er ikke noe krav at du er nerd ... noen av oss virker faktisk nesten normale. Det er heller ikke noe krav at du kjenner noen fra før. Det er ikke engang et krav at du må like pizza (selv om det hjelper). Dersom du har lyst til å treffe personer fra datamiljøet ved NTNU så still opp, vi biter ikke (vel, bortsett fra pizzaen da ...)

Strategien er at vi bestiller så mye pizza som vi i fellesskap klarer å stappe ned, for deretter splitte pizza-regningen broderlig; mens hver enkelt betaler for sin egen drikke, dessert mm.

Mailingliste

Hvis du (som oss) trenger å minnes på slikt som dette, kan du melde deg på mailinglisten vår. Send en mail til nerds-request@pvv.ntnu.no med teksten subscribe i subject-feltet, eller du kan gjøre det via web: http://list.pvv.org/mailman/listinfo/nerds. Du vil da få en hyggelig mail noen timer før hver pizzakveld.

Oslo

Nerdepizzaen i Oslo ble nedlagt pga. lite interesse.

Neste pizzakveld

Template:NestePizza

Nerd Pizza

Hi, do you want to join pizza eating at Peppes in Kjøpmannsgata every second Friday at 19:00?

We are a group whose sole general common feature is of some interest for data, and that we have or have had a connection to the student community at the NUST. To meet others that also meet these criteria we meet over pizza at Peppes every other Friday. (Definition: A Friday is Every second if it is in an even numbered week).

Being a nerd is no requirement ... some of us actually seem almost normal. Nor is it required that you know someone from before. It isn't even required that you like pizza (even if it helps). If you should want to meed persons from the data environment at NUST just show up, we don't bite (well, except for the pizza ...).

The strategy is that we order at much pizza as we together can manage to eat, for then to split the pizza bill brotherly; while each pays for his own drinks, desserts, and so on.

Mailing list

If you (as us) need to be reminded of things like this, you can sign up for our mailing list. Send a mail to nerds-request@pvv.ntnu.no with the text subscribe in the subject-field, or you can do it online: http://list.pvv.org/mailman/listinfo/nerds. You will get a friendly mail a couple of hours before each pizza evening.

Oslo

The Nerd Pizza in Oslo was shut down due to low interest.

Next Pizza Night

Template:NestePizza